چت روم دلناز چت چطوری عمو؟
دل ناز چت خوبی عشقم؟
چت روم دلناز چت بهترین چت رومه به خدا
دل ناز چت جون دهنت سرویسه عمو جون

More from my site